احکام آیت الله خامنه ای(مدظله)

امام صادق(ع): کسی که احکام خداوند را یاد نگیرد ، از خیر و سعادت محروم است.

احکام نجاسات

س ٢٦٦ : آیا خون پاک است؟
 ج: اگر از حیوانی‌ باشد که خون جهنده دارد، نجس است.
  س ٢٦٧ : آیا خونی‌ که بر اثر کوبیدن شدید سر به دیوار در عزای‌ امام حسین(ع)جاری‌ و به سر و صورت شرکت کنندگان در مراسم عزاداری‌ پاشیده  شود، پاک است یا خیر؟
 ج: خون انسان در هر صورت نجس است.
 س ٢٦٨ : آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی‌ می‌ ماند، نجس است؟
 ج : اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی‌ مانده باشد که با شستن از بین نمی‌ رود، پاک است.
 س ٢٦٩ : لکه خونی‌ که گاهی‌ در تخم مرغ یافت می‌ شود، چه حکمی‌ دارد؟
 ج: محکوم به طهارت است، ولی‌ خوردن آن حرام است.
 س ٢٧٠ : عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاست خوار چه حکمی‌ دارد؟
 ج: عرق شتر نجاست خوار نجس است، ولی‌ عرق حیوانات دیگر نجاست خوار و همچنین عرق جنب از
 حرام بنا بر اقوی‌ پاک است، لکن احتیاط واجب این است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.
 س ٢٧١ : آیا قطرات آبی‌ که از بدن میّت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر
 زمین می‌ ریزد، پاک هستند یا خیر؟
 ج: تا زمانی‌ که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن میّت محکوم به نجاست است.
 س ٢٧٢ : پوستی‌ که گاهی‌ از لبها، دستها و یا پاها جدا می‌ شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟
 ج: پوست نازکی‌ که خود بخود از دستها، لبها، پاها و سایر قسمت های‌ بدن جدا م ی‌ شود، محکوم به
 طهارت است.
س ٢٧٣ : شخصی‌ در جبهه های‌ جنگ در وضعیتی‌ قرار گرفت که مجبور به کشتن خوک و خوردن آن شد،
 آیا رطوبت بدن و آب دهان وی‌ محکوم به نجاست است؟
 ج: عرق بدن و آب دهان شخصی‌ که گوشت حرام و نجس خورده، نجس نیست. ولی‌ هر چیزی‌ که با
 وجود رطوبت، با گوشت خوک برخورد کرده، محکوم به نجاست است.
 س ٢٧٤ : با توجه به این که در نقاشی‌ و نقشه کشی‌ از قلم مو استفاده می‌ شود و نوع خوب و مرغوب آن
غالبا از موی‌ خوک ساخته شده و از کشورهای‌ غیر اسلامی‌ وارد و در دسترس همگان بخصوص مراکز تبلیغی‌
 و فرهنگی‌ قرار م ی‌گیرد، استفاده از این قلم موها چه حکمی‌ دارد؟
 ج: موی‌ خوک نجس است و استفاده از آن در اموری‌ که مشروط به طهارت است، جایز نیست . ولی‌
 استفاده از آن در امری‌ که مشروط به طهارت نیست، اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موی‌
 خوک ساخته شده است یا خیر، استفاده از آن حتی‌ در اموری‌ هم که مشروط به طهارت است، اشکال ندارد.
 س ٢٧٥ : آیا خوردن گوشتی‌ که از کشورهای‌ غیر اسلامی‌ وارد می‌ شود حلال است؟ حکم آن از جهت
 طهارت و نجاست چیست؟
 ج: تا تذکیه شرعی‌ آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولی‌ از نظر طهارت، اگر یقین به عدم تذکیه
 نباشد پاک است.
 س ٢٧٦ : در مورد چرم و اجزای‌ حیوانی‌ که از بلاد غیر اسلامی‌ تهیه شده، نظر مبارک را مرقوم فرمائید.
 ج: اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسلامی‌ شده، پاک است و اگر یقین دارید که ذبح اسلامی‌ نشده،
 حکوم به نجاست است.
 س ٢٧٧ : اگر لباس جنب با منی‌ نجس شود، اولا حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چیست؟ ثانیا : آیا
 جایز است جنب لباسهای‌ خود را برای‌ آب کشیدن به کس دیگری‌ بدهد؟ آیا شخص محتلم باید نجس
 بودن لباسهایش را به کسی‌ که می‌ خواهد آنها را بشوید، اطلاع دهد؟
 ج: منی‌ نجس است و اگر با رطوبت مسریه با چیزی‌ برخورد نماید، آن را نجس می‌ کند. و آگاه کردن
 کسی‌ که لباس را می‌ شوید از نجاست لباس، لازم نیست. ولی‌ صاحب لباس تا یقین به طهارت آن حاص ل
 نکند، نمی‌ تواند آثار طهارت بر آن مترتب سازد.
س ٢٧٨ : اینجانب پس از بول، استبراء می‌ کنم که همراه آن مایعی‌ خارج می‌ شود که بوی‌ منی‌ م ی‌دهد، آیا
 نجس است؟ وظیفه من نسبت به نماز چیست؟
 ج: اگر به منی‌ بودن آن یقین ندارید و خروج آن همراه با علامتهای‌ شرعی‌ خروج منی‌ نیست، حکم منی‌
 ندارد و پاک است.
 س ٢٧٩ : آیا فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند کلاغ و زاغ و عقاب و طوطی‌ نجس است؟
 ج: فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست.
 س ٢٨٠ : در رساله های‌ عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آیا مدفوع
 حیوانات حلال گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است یا خیر؟
 ج: مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرندگان و غیره و همچنین مدفوع پرندگان حرام گوشت پاک است.
س ٢٨١ : اگر نجاستی‌ در اطراف یا داخل کاسه دستشوئی‌ باشد و آن جا با آب کریا قلیل شسته شود ولی‌
 عین نجاست باقی‌ بماند، آیا آن قسمتی‌ که عین نجاست در آن نیست و آن آب به آنجا رسیده، پاک است یا
 نجس؟
 ج: مکانی‌ که به آن آب نجس نرسیده باشد، محکوم به طهارت است.
 س ٢٨٢ : آیا اگر مهمانی‌ یکی‌ از اثاثیه های‌ میزبانش را نجس کند، مطلع کردن میزبان واجب است؟
 ج: اطلاع دادن در غیر از خوردنی‌ و آشامیدنی‌ و ظرفهای‌ غذا، لازم نیست.
 س ٢٨٣ : آیا چیز پاکی‌ که با متنجس برخورد نموده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چن د
 واسطه نجس است؟
 ج: چیزی‌ که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اگر باز با چیزی‌ که پاک است تماس پیدا
 کند و یکی‌ از آنها تر باشد، آن چیز پاک را نجس می‌ کند، و باز این چیزی‌ که بر اث  ر ملاقات با متنجس
 نجس شده است، اگر با چیز پاکی‌ برخورد نماید، بنابر احتیاط واجب آن را نجس می‌ کند، ولی‌ این متنجس
 سوم هیچ چیزی‌ را با ملاقات خود نجس نمی‌ کند.
 س ٢٨٤ : آیا هنگام استفاده از کفشی‌ که از پوست حیوان غیر مذکّی‌ ساخته شد، همیشه واجب است که پاهاقبل از وضو شسته شوند؟ عده ای‌ می‌ گویند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، وتجربه شده که پا در هر کفشی‌ به مقدار کم یا زیاد، عرق می‌ کند. نظر جنابعالی‌ در این باره چیست؟
 ج: اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی‌ است که تذکیه نشده است و احراز شود که پا درکفش های‌ مذکور عرق کرده، شستن پاها برای‌ نماز واجب است، ولی‌ در صورت شک در عرق کردن پاها یاشک در تذکیه حیوانی‌ که کفش از پوست آن دوخته شده است، محکوم به طهارت است.
 س ٢٨٥ : کودکی‌ که همیشه خود را نجس می‌ کند، دست تر، آب دهان و باقیمانده غذایش چه حکمی‌ دارد؟
 کودکانی‌ که دست تر خود را بر پاهایشان می‌ گذارند، چه حکمی‌ دارند؟
 ج: تا زمانی‌ که یقین به نجاست آن حاصل نشده، حکم به پاکی‌ می‌ شود.
س ٢٨٦ : من مبتلا به بیماری‌ لثه هستم و طبق دستور پزشک باید همیشه آن را مالش دهم، این کار باع ث
 سیاهی‌ بعضی‌ از قسمت های‌ لثه ام می‌ شود مثل این که خونی‌ در داخل آن جمع شده باش د . هنگامی‌ که دستمال کاغذی‌ روی‌ آن می‌ گذارم رنگ دستمال قرمز می‌ شود، لذا اقدام به شستن دهانم با آب کر م ی‌کنم،ولی‌ خون منجمد، مدت زمانی‌ باقی‌ می‌ ماند و با شستن از بین نمی‌ رود. بعد از قطع آب کر، آیا آبی‌ که وارددهان شده و به آن قسمت ها رسیده و سپس از دهان خارج شده، محکوم به نجاست است یا این که جزء
 آب دهان محسوب می‌ شود و محکوم به طهارت است؟
ج: محکوم به طهارت است، هر چند احتیاط اجتناب از آن است.
س ٢٨٧ : سؤال من این است که آیا غذائی‌ که خورده ام و با اجزای‌ خون منجمد شده در لثه تماس پیدا
 کرده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس شدن، آیا فضای‌ دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقی‌می‌ ماند؟
 ج: غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نیست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضای‌ دهان پاک است.
 س ٢٨٨ : مدتی‌ است که شایع شده لوازم آرایشی‌ را از ناف جنین که هنگام تولد از او جدا م ی‌کنند و یا از
 جنین مرده می‌ سازند. ما گاهی‌ از این لوازم استفاده کرده و حتی‌ گاهی‌ رژلب خورده می‌ شود، آیا اینها نجس هستند؟
 ج: شایعه دلیل شرعی‌ بر نجس بودن لوازم آرایشی‌ نیست، و تا نجاست آنها از راه شرعی‌ احراز نشود،
 استفاده از آنها اشکال ندارد.
 س ٢٨٩ : از هر لباس یا پارچه ای‌ هنگام شستن، پرزهای‌ ریزی‌ می‌ ریزد که اگر به طشت نگاه کنیم آنها ر ا
 می‌ بینیم. وقتی‌ که طشت پر از آب و متصل به آب شیر است، اگر لباس را داخل طشت فر و ببریم آب از
 اطراف آن سرازیر می‌ شود. به علت وجود این تارها و پرزهای‌ ریز در آبی‌ که از طشت به بیرون می‌ ریزد، از
 آن آب احتیاط کرده و همه جا را تطهیر می‌ کنم. و یا وقتی‌ لباسهای‌ نجس بچه ها را بیرون م ی‌ آورم، همه
 جاهائی‌ را که لباسها را در آنجا در آورده ام حتی‌ اگر خشک هم باشد آب می‌ کشم زیرا فکر می‌ کنم تارها و
 پرزهای‌ ریز در آنجا افتاده اند. آیا این احتیاط لازم است؟
 ج: لباسی‌ که برای‌ آب کشیدن در ظرفی‌ گذاشته می‌ شود و آب لوله کشی‌ روی‌ آن ریخته شده و سراسر
 آن را فرا می‌ گیرد، و از آن جدا شده و یا داخل آن جابجا می‌ شود لباس و ظرف و آب و پرزهایی‌ که از لباس
 جدا شده و بر روی‌ آب دیده می‌ شود و همراه آب به بیرون می‌ ریزد، همگی‌ پاک هستند. پرزها یا غباری‌ هم
 که از لباس نجس جدا می‌ شود پاک هستند، مگر این که یقین حاصل شود که از قسمت نجس جدا شد هاند، و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس نجس یا نجس بودن محل آن، احتیاط لازم نیست.
س ٢٩٠ : مقدار رطوبتی‌ که باعث سرایت از چیزی‌ به چیز دیگر می‌ شود، چقدر است؟
 ج: ملاک رطوبت مسریه این است که به مقداری‌ باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به
 جسم دیگر سرایت کند.
 س ٢٩١ : لباسهائی‌ که به خشکشوئی‌ ها داده می‌ شود از نظر طهارت چه حکمی‌ دارد؟ لازم به تذکّر است که اقلیتهای‌ دینی‌ ( یهود ونصاری‌ و...) هم لباسهای‌ خود را برای‌ شستشو و اتو کردن به این خشکشوئی‌ ها می‌ دهند و می‌ دانیم که صاحبان این مکانها برای‌ شستن لباسها از مواد شیمیائی‌ استفاده می‌ کنند.

 ج: اگر لباسهائی‌ که به خشکشوئی‌ ها داده می‌ شود از قبل نجس نباشند، محکوم به طهارت هستند، و
 تماس آن با لباسهای‌ پیروان اقلیتهای‌ دینی‌ ( اهل کتاب) باعث نجاست نمی‌ شود.
س ٢٩٢ : آیا لباسهائی‌ که با لباسشوئی‌ تمام اتوماتیک شسته می‌ شود، پاک می‌ گردد یا خیر؟ نحوه کار این
 لباسشوئی‌ ها به این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشوئی‌ شسته می‌ شود،مقداری‌ از آب و کف پودر بر شیشه درب لباسشوئی‌ و نوار پلاستیکی‌ اطراف آن پاشیده می‌ شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولی‌ کف پودر، درب و نوار پلاستیکی‌ اطراف آن را به طو ر کامل
 می‌ پوشاند. در مراحل بعدی‌ ماشین لباسشوئی‌ لباسها را در سه نوبت با آب قلیل می‌ شوید و از آن پس آب
 غساله بیرون کشیده می‌ شود، امیدواریم توضیح بفرمائید، لباسهائی‌ که به این ترتیب شسته شد ه اند، پاک
 هستند یا خیر؟
 ج: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشی ن لباسشوئی‌ به لباسها و همه
 قسمت های‌ داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.
 س ٢٩٣ : اگر آب بر زمین یا در حوض یا حمامی‌ که لباس در آن شسته م ی‌شود، ریخته شود و قطراتی‌ از
 آن آب به لباس ترشح کند، آیا لباس نجس می‌ شود یا خیر؟
 ج: وقتی‌ که آب بر مکان یا زمین پاکی‌ بریزد، ترشح ناشی‌ از آن هم پاک است و اگر شک داشته
 باشیم که آن مکان پاک است یا نجس، باز هم ترشح آن، پاک است.
 س ٢٩٤ : آبی‌ که از ماشین های‌ حمل زباله شهری‌ در خیابان می‌ ریزد و گاهی‌ بر اثر شدت باد به لباس مردم
 پاشیده می‌ شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟
 ج: آب مزبور محکوم به طهارت است، مگر این که فردی‌ یقین پیدا کند که آن آب بر اثر برخورد با
 نجس، نجس شده است.
 س ٢٩٥ : آیا آبهائی‌ که در چاله های‌ موجود در خیابان ها جمع می‌ شود، پاک است یا نجس؟
 ج: این آبها محکوم به طهارت هستند.
 س ٢٩٦ : رفت و آمدهای‌ خانوادگی‌ با اشخاصی‌ که به طهارت و نجاست در خوردن و آشامیدن و مانند آن
 اهمیت نمی‌ دهند، چه حکمی‌ دارد؟
 ج: به طور کلّی‌ در مورد طهارت وطهارت و نجاست، حکم دین اسلام این است که هر چیزی‌ که یقین به نجاست آن نباشد، از نظر شرعی‌ محکوم به طهارت است.
س ٢٩٧ : استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن، چه حکمی‌ دارد؟
 الف: طفل شیرخوار
 ب: طفلی‌ که هم شیر می‌ خورد و هم غذا
ج: انسان بالغ
 ج: در همه موارد پاک است.
س ٢٩٨ : ملاقی‌ شبهه محصوره چه حکمی‌ دارد؟
 ج: اگر با بعضی‌ از اطراف تماس پیدا کند، حکم متنجس را ندارد.
 س ٢٩٩ : شخصی‌ که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری‌ برای‌ کار وارد کشور اسلامی‌ شده و مغازه
 اغذیه فروشی‌ دایر کرده و کار او فروش مواد خوراکی‌ است، هنگام فروش، ماده غذائی‌ با بدن او که رطوبت
 مسریه دارد تماس پیدا م ی‌کند، آیا باید از او درباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیاء جاری‌
 می‌ شود؟
 ج: سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیاء نسبت به وی‌ و چیزی‌ که با وجود رطوبت با بدن
 او در تماس است، جاری‌ می‌ شود.
 س ٣٠٠ : اگر یکی‌ از اعضای‌ خانواده یا شخصی‌ که به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست
 اهمیت ندهد و باعث نجس شدن گسترده خانه و اثاثیه آن شود بطوری‌ که شستن و آب کشیدن آنها ممکن
 نباشد، تکلیف اهل منزل دراین باره چیست؟ و با این فرض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند،
 بخصوص در نماز که پاکی‌ شرط صحت آن است؟ حکم شرعی‌ در این مورد چیست؟
 ج: تطهیر تمام خانه لازم نیست و برای‌ صحت نماز، پاک بودن لباس نمازگزار و محل گذاشتن پیشانی‌
 کافی‌ است. نجاست خانه و اثاثیه آن موجب اثبات تکلیف بیشتری‌ بر انسان غیر از لزوم رعایت طهارت در
 نماز و خوردن و آشامیدن، نمی‌ شود.


ÈэÓȝåÇ: احکام نجاسات, نجاسات, چه چیزی نجس است, سوال در مورد نجاست, خوردن چیزهای نجس
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:47  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  |