احکام آیت الله خامنه ای(مدظله)

امام صادق(ع): کسی که احکام خداوند را یاد نگیرد ، از خیر و سعادت محروم است.

احکام غسل جنابت

س ١٦٧ : آیا شخص جنب می‌ تواند در صورت تنگی‌ وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند یا
 این که باید بعد از تطهیر و غسل، نماز را قضا نماید؟
 ج: اگر وقت به مقداری‌ نیست که بدن و لباسش را تطهیر کند و یا لباس خود را عوض نماید و به علت
 سردی‌ هوا و مانند آن نمی‌ تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، باید نماز را با تیمم بدل از غسل جنابت با
 همان لباس نجس بخواند. این نماز مجزی‌ است و قضای‌ آن بر او واجب نیست.
 س ١٦٨ : آیا رسیدن منی‌ به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن می‌ شود؟
 ج: در این صورت جنابت محقق نمی‌ شود.
 س ١٦٩ : آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی‌ با وسائل طبی‌ غسل واجب می‌ گردد؟
 ج: تا زمانی‌ که منی‌ خارج نشود، غسل واجب نیست.
 س ١٧٠ : اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگیرد، ولی‌ منی‌ خارج نشود و زن نیز به مرحله اوج لذت نرسد،
 آیا غسل فقط بر زن واجب است یا فقط بر مرد یا بر هر دو؟
 ج: با تحقق دخول، ولو به مقدار حشفه، غسل بر هر دو واجب است.
 س ١٧١ : در مورد احتلام زنان، در چه صورتی‌ غسل جنابت بر آنان واجب می‌ شود؟ و آیا رطوبتی‌ که هنگام
 ملاعبه و شوخی‌ با همسر از آنان خارج می‌ شود، حکم منی‌ را دارد؟ و آیا بدون سست شدن بدن و ر سیدن
 به اوج لذت، غسل بر آنها واجب می‌ شود؟ بطور کلی‌ در زنان بدون نزدیکی‌، جنابت چگونه تحقق می‌ یابد؟
 ج: اگر زن به اوج لذت جنسی‌ برسد و در آن حال مایعی‌ از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر
 او واجب می‌ شود و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل
 واجب نیست.
 س ١٧٢ : آیا خواندن کتاب و یا دیدن فیلمهائی‌ که موجب تحریک شهوت می‌ شود، جائز است؟
 ج: جایز نیست.
س ١٧٣ : اگر زن بعد از نزدیکی‌ همسرش با وی‌، در حالی‌ که منی‌ در رحم او باقی‌ مانده است، بلافاصل ه
 غسل نماید و بعد از غسل، منی‌ از رحم خارج شود، آیا غسل او صحیح است؟ آیا منی‌ خار ج شده بعد از
 غسل، پاک است یا نجس و موجب جنابت مجدد می‌ شود یا خیر؟
 ج: غسل او صحیح است و رطوبتی‌ که بعد از غسل از او خارج می‌ شود، اگر منی‌ باشد نجس است، ولی‌
 اگر منی‌ مرد باشد، باعث جنابت مجدد نمی‌ شود.
س ١٧٤ : مدتی‌ است که مبتلا به شک در غسل جنابت شده ام، به طوری‌ که با همسرم نزدیکی‌ نمی‌ کنم . با
 این حال حالتی‌ غیرارادی‌ به من دست می‌ دهد که گمان می‌ کنم غسل جنابت بر من واجب شده است و حتی‌
 هر روز دو یا سه بار غسل می‌ کنم، و این شک مرا آزار می‌ دهد، تکلیف من چیست؟
 ج: با شک در جنابت حکم جنابت مترتب نمی‌ شود، مگر این که رطوبتی‌ از شما خارج شود که همراه با
 علامت های‌ شرعی‌ خروج منی‌ باشد یا یقین به خروج منی‌ داشته باشید.
 س ١٧٥ : آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است، به طوری‌ که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟
 ج: صحت غسل در فرض مذکور محل اشکال است.
 س ١٧٦ : اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، آیا بعد از پاک شدن از حیض هر دو
 غسل بر او واجب است؟ یا این که با حدوث جنابت در حال حیض، غسل جنابت بر او واجب نیست زیرا در
 موقع جنابت پاک نبوده است؟
 ج: در هر دو صورت، علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم واجب است، ولی‌ جایز است که در مقام
 عمل، به غسل جنابت اکتفا کند، لیکن احوط این است که نیت هر دو غسل را بنماید.
 س ١٧٧ : در چه صورتی‌ حکم می‌ شود که رطوبت خارج شده از مرد منی‌ است؟
 ج: اگر همراه با شهوت، جستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی‌ را دارد.
 س ١٧٨ : گاهی‌ اثر گچ یا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن های‌ دست و پا مشاهده می‌ شود که در
 حمام هنگام غسل دیده نمی‌ شد، ولی‌ بعد از خروج از حمام و دقت، سفیدی‌ صابون یا گچ آشکار می‌ شود. در
 این حال تکلیف چیست؟ در حالی‌ که بعضی‌ از افراد هنگام غسل و وضو به این مسأله جاهل هستن د و یا
 توجهی‌ به آن ندارند و با فرض وجود اثر گچ یا صابون یقین به رسیدن آب به زیر آن حاصل نمی‌ شود.
 ج: مجرد وجود اثر گچ یا صابون که بعد از خشک شدن اعضا ظاهر می‌ شود، ضرری‌ به وضو یا غسل
 نمی‌ رساند، مگر این که دارای‌ جرمی‌ باشد که مانع از رسیدن آب به بشره شود.
س ١٧٩ : یکی‌ از برادران می‌ گوید صحت غسل مشروط به تطهیر بدن از نجاست، قبل از غسل است و اگر
 تطهیر آن از منی‌ یا غیر آن در اثنای‌ غسل باشد موجب بطلان غسل می‌ شود. بر فرض صحت گفته او و با
 توجه به این که من جاهل به این مسأله بوده ام، آیا نمازهای‌ گذشته من باطل بوده و قضای‌ آنها و اجب
 است؟
 ج: پاک بودن تمامی‌ بدن قبل از غسل واجب نیست، بلکه پاک بودن هر عضوی‌ هنگام غسل آن کافی‌
 است. بنابراین اگر عضو، قبل از غسل آن، تطهیر شده باشد، غسل و نمازی‌ که با آن خوانده شده، صحیح
است. ولی‌ اگر عضو نجس قبل از غسل آن تطهیر نشود، و با یک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم
 غسل نماید، غسل باطل است و نمازی‌ که با چنین غسلی‌ خوانده، باطل و قضای‌ آن واجب است.
س ١٨٠ : آیا رطوبتی‌ که از انسان در حال خواب خارج می‌ شود، حکم منی‌ را دارد؟ با آنکه می‌ دانیم هیچیک
 از علامتهای‌ سه گانه ( جستن، شهوت و سستی‌ بدن) را ندارد و شخص هم متوجه آن نمی‌ شود مگر وقتی‌ که
 بعد از بیداری‌ لباسهای‌ زیر خود را مرطوب ببیند.
 ج: اگر علائم سه گانه یا یکی‌ از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد، حکم منی‌ را ندارد مگر
 اینکه از راه دیگری‌ یقین کند که منی‌ است.
 س ١٨١ : جوانی‌ هستم که در خانواده فقیری‌ زندگی‌ می‌ کنم و منی‌ به دفعات زیاد از من خارج م ی‌ شود و
 خجالت می‌ کشم از پدرم تقاضای‌ پول حمام بکنم، در خانه هم حمام نداریم. تقاضا م ی‌ کنم مرا راهنمایی‌
 فرمایید.
 ج: در انجام تکلیف شرعی‌، حیا معنی‌ ندارد. حیا، عذر شرعی‌ برای‌ ترک واجب نیست. به هر حال اگر
 غسل جنابت برای‌ شما امکان ندارد، وظیفه شما برای‌ نماز و روزه، تیمم بدل از غسل است.
 س ١٨٢ : اینجانب با مشکلی‌ مواجه هستم، مشکل من این است که شستن بدنم، هر چند با یک قطره آب،
 برای‌ بدنم ضرر دارد، حتی‌ مسح هم همین طور است. هنگام شسستن بدنم ولو به مقدار کم، علاوه بر عوارض
 دیگر، تپش قلبم زیاد می‌ شود، آیا با این وضعیت برای‌ من جایز است با همسرم مقاربت نموده و برای‌ چندین
 ماه تیمم بدل از غسل نمایم و با آن نماز خوانده و داخل مسجد شوم؟
 ج: ترک مقاربت بر شما واجب نیست، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، وظیفه شرعی‌
 شما برای‌ اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل جنابت است ، و با آن تیمم داخل مسجد شدن و
 خواندن نماز و مسّ نوشته قرآن کریم و بقیه اعمالی‌ که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است، اشکال
 ندارد.
 س ١٨٣ : استقبال قبله هنگام غسلِ واجب یا مستحب، واجب است یا خیر؟
 ج: استقبال قبله در وقت غسل واجب نیست.
 س ١٨٤ : آیا غسل کردن با غُساله حدث اکبر با توجه به قلیل بودن آب و طهارت بدن قبل از غسل، صحیح
 است؟
ج: در فرض مرقوم، غسل کردن با آن مانعی‌ ندارد.
س ١٨٥ : اگر از کسی‌ که مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آیا باید دوباره غسل نماید یا
 آنکه غسل را تمام کند و وضو بگیرد؟
ج: حدث اصغر در اثنای‌ غسل به صحت غسل ضرر نمی‌ رساند و لازم نیست که غسل را از نو شروع
 کند، ولی‌ چنین غسلی‌ کفایت از وضو برای‌ نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمی‌ کند.
 س ١٨٦ : اگر رطوبت غلیظی‌ که شبیه منی‌ است و انسان آن را بعد از بول مشاهده می‌ کند، بدون شهوت و
 اراده از انسان خارج شود، آیا حکم منی‌ را دارد؟
 ج: حکم منی‌ بر آن مترتب نیست، مگر این که یقین به منی‌ بودن آن حاصل شود یا این که هنگام
 خروج، علامت های‌ شرعی‌ منی‌ را داشته باشد.
 س ١٨٧ : کسی‌ که غسلهای‌ متعددی‌ اعم از واجب یا مستحب بر ذمّه او باشد، آیا یک غسل، کفایت از
 غسل های‌ دیگر می‌ کند؟
 ج: اگر به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد، کفایت می‌ کند و اگر در بین آنها غسل جنابت باشد و به
 نیت آن غسل کند، از بقیه غسلها هم کفایت می‌ کند. اگر چه احتیاط این است که همه آنها را نیّت نماید.
 س ١٨٨ : غیر از غسل جنابت، آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می‌ کنند؟
 ج: کفایت نمی‌ کنند.
 س ١٨٩ : به نظر شریف جنابعالی‌ آیا در غسل جنابت جریان آب بر بدن شرط است؟
 ج: ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست.
 س ١٩٠ : کسی‌ که می‌ داند اگر با نزدیکی‌ با همسرش خود را جنب کند، آبی‌ برای‌ غسل کردن نمی‌ یابد و یا
 وقت برای‌ غسل و نماز ندارد، آیا می‌ تواند با همسرش نزدیکی‌ نماید؟
 ج: در صورت عجز از غسل، اگر قدرت بر تیمم داشته باشد، می‌ تواند با همسرش نزدیکی‌ کند.
س ١٩١ : آیا در غسل جنابت مراعات ترتیب بین سر و سایر اعضای‌ بدن کافی‌ است یا این که بای د بین
 طرف راست و چپ بدن هم ترتیب رعایت شود؟
 ج: ترتیب بین دو طرف بدن نیز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ باید مراعات شود.
 س ١٩٢ : آیا هنگام غسل ترتیبی‌ مانعی‌ دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نیت غسل ترتیبی‌ نموده و آن را
 جا آورم؟
 ج: شستن پشت و یا هر عضوی‌ از اعضای‌ بدن قبل از نیت غسل و شروع آن، اشکال ندارد. کیفیت غسل
 ترتیبی‌ به این صورت است که بعد از تطهیر بدن باید نیت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و سپس
 طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن باید شسته شود .
س ١٩٣ : آیا بر زن واجب است هنگام غسل، اطراف موهایش را هم بشوید؟ و آیا با توجه به این که آب به
 تمام پوست سر رسیده است، نرسیدن آب هنگام غسل به تمام مو، باعث بطلان غسل می‌ شود؟
 ج: بنا بر احتیاط واجب، باید تمام مو شسته شود.


ÈэÓȝåÇ: احکام غسل جنابت, غسل جنابت, جنب شدن, خارج شدن منی از بدن, در چه صورت باید غسل کنم
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:33  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  |